Nghiên cứu tư tưởng Nho Gia Việt Nam từ hướng tiếp cận mới

Tác giả: Đang cập nhật

Giá bán: 143.000đ

Giá bìa: 150.000đ

Tiết kiệm: 7.000đ (-5%)

Số trang: --

  • Miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng trên 500.000đ
  • Giao hàng trong vòng 3 ngày trong nội thành Hà Nội
  • Giao hàng ngoại tỉnh trong vòng 3 đến 7 ngày làm việc

Giới thiệu


Nội dung sách tập trung vào 4 nội dung chính:
Thứ nhất, Tiến trình lịch sử Nho giáo ở Việt Nam. Các tham luận đã tập trung nghiên cứu lịch sử các giai đoạn phát triển của Nho giáo Việt Nam, mối quan hệ của Nho giáo Việt Nam với các nước đồng văn. Như tham luận của PGS. Trần Nghĩa (Viện Nghiên cứu Hán Nôm) đã khái quát về lịch sử phát triển của Nho học Việt Nam, tác giả đã chia Nho học Việt Nam từ lúc mới du nhập vào đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 làm 3 thời kỳ phát triển và 7 loại hình Nho học khác nhau.
Thứ hai, Quá trình lưu hành và tiếp nhận kinh điển Nho gia ở Việt Nam. Các tham luận đã quan tâm nghiên cứu Nho điển Việt Nam ở nhiều góc độ khác nhau, từ giới thiệu đặc điểm tình hình đến đi sâu phân  tích nội dung, và đem đến cho Hội thảo cái nhìn toàn diện và sâu hơn về Nho điển Việt Nam. GS. Lâm Khánh Chương và Lưu Xuân Ngân (Đài Loan) đã giới thiệu và phân tích 349 tài liệu Nho giáo Việt Nam, góp phần xây dựng bộ thư mục Nho giáo Việt Nam bằng tiếng Trung Quốc. Ngoài ra, các tham luận cũng đề cập đến việc luận giải Nho điển ViệtNam trong mối quan hệ ảnh hưởng của Nho điển Trung Quốc, bản sắc truyền thống của Nho điển Việt Nam. Đây là những tài liệu hết sức có giá trị trong nền văn hoá việt Nam.
Thứ ba, Nghiên cứu Nho giáo ở Việt nam theo hướng tiếp cận liên ngành. Chủ đề này là diễn đàn cho các học giả nghiên cứu Nho giáo từ nhiều góc độ khác nhau. Nho giáo Việt Nam từ sau khi đạt tới độ cực thịnh dưới thời Lê sơ, đã chi phối mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, về tư tưởng chính trị xã hội, về văn học nghệ thuật, về một số vấn đề khác, như hoạt động kinh tế xã hội, đạo đức tín ngưỡng, dân tộc, tôn giáo…
Thứ tư, Nho giáo trong thời đại ngày nay. Chủ đề này nhằm nghiên cứu Nho giáo Việt Nam đã thâm nhập sâu rộng trong mọi tầng lớp xã hội, làm phong phú đời sống văn hoá cộng đồng người Việt, mà ngày nay Nho giáo vẫn có vai trò nhất định trong công cuộc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Một số tham luận đi sâu đánh giá vai trò của Nho giáo Việt Nam trong lịch sử với nhãn quan của người nghiên cứu hiện nay. Một số tham luận đi sâu phân tích vấn đề truyền thống gia đình và làng xã của người Việt trong sự vận động của xã hội, với sự chi phối của triết lý Nho giáo, nhấn mạnh truyền thống của người Việt là coi trọng gia đình, coi trọng nhân phẩm và lối sống, và cũng rất coi trọng việc thờ cúng tổ tiên, tang ma, hiếu, hỉ.  

Thông tin tác giả(dịch giả)

Thông tin tác giả chưa được cập nhật

Sách cùng thể loại