Đông Tây Blog

Sách đang giảm giá

Phòng,chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực kinh tế

Thiếu tường,PGS,TS,NGND Nguyễn Bá Dương
53.000đ 75.000đ - 30%

Phòng,chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực văn hóa

Thiếu tường,PGS,TS,NGND Nguyễn Bá Dương
57.000đ 82.000đ - 30%

Phòng,chống "Diễn biến hòa bình" ở Việt Nam trong tình hình mới

Thiếu tường,PGS,TS,NGND Nguyễn Bá Dương
60.000đ 85.000đ - 30%

Phòng,chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực chính trị,tư tưởng

Thiếu tường,PGS,TS,NGND Nguyễn Bá Dương
56.000đ 80.000đ - 30%